تغییر شناسه محدود به شناسه حقیقی را چگونه انجام دهیم؟

تغییر شناسه محدود به شناسه حقیقی : تغییر شناسه محدود به شناسه حقیقی چگونه امکان پذیر می باشد؟ شاید برای خیلی از شماها پیش آمده باشد که به هنگام ساخت شناسه در ایرنیک به طور اشتباه شناسه محدود را انتخاب کرده باشید. یا در هنگام ثبت دامنه ir. با مشکل روبه رو شده باشید. در […]