تغییر شناسه محدود به شناسه حقیقی را چگونه انجام دهیم؟